වෙළඳපොළ තොරතුරු හා බාගත කිරීම්

කුළු බඩු සැකසුම්කරුවන් , එක් රැස් කරන්නන් සහ නි ෂ්පාදකයන් ලි යාපදිං චි කී රීම

ලියාපදිංචි කීරීමේ අයදුම්පත


වෙළඳපොල තොරතුරු

ආහාර සුරක්ෂිතතා චක්‍රලේඛය


අපනයන කෘෂි භෝගවල නවතම මිල ගණන්


වගා ආධාර වැඩසටහන් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර


ගුණාත්මක අපනයන කෘෂිභෝග තවාන් දහසක් ස්ථාපනය

ඉල්ලුම්පත්‍රය – සිංහල
ඉල්ලුම්පත්‍රය – දෙමළ
ඉල්ලුම්පත්‍රය – ඉංග්‍රීසි


තාක්ෂණික තොරතුරු පත්‍රිකා


තාක්ෂණික ග්‍රන්ථ


ප්‍රගාමී තොරතුරු

පාලන වාර්තා

2020 (සංවිධාන සැලැස්ම)

2019 (සංවිධාන සැලැස්ම)

2018
අපනයන කෘෂි භෝග වගා වපසරිය 2018


ප්‍රසම්පාදන

ප්‍රසම්පාදන 2020