වෙළඳපොළ තොරතුරු හා බාගත කිරීම්


කුළු බඩු එක්රැස් කරන්නන් සහ සැකසුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කීරීම 2024

ලියාපදිංචි කීරීමේ අයදුම්පත


වෙළඳපොල තොරතුරු

ආහාර සුරක්ෂිතතා චක්‍රලේඛය


අපනයන කෘෂි භෝගවල නවතම මිල ගණන්


වගා ආධාර වැඩසටහන් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර


ගුණාත්මක අපනයන කෘෂිභෝග තවාන් දහසක් ස්ථාපනය

ඉල්ලුම්පත්‍රය – සිංහල
ඉල්ලුම්පත්‍රය – දෙමළ
ඉල්ලුම්පත්‍රය – ඉංග්‍රීසි


තාක්ෂණික තොරතුරු පත්‍රිකා


තාක්ෂණික ග්‍රන්ථ


ප්‍රගාමී තොරතුරු

පාලන වාර්තා

2020 (සංවිධාන සැලැස්ම)

2019 (සංවිධාන සැලැස්ම)

2018
අපනයන කෘෂි භෝග වගා වපසරිය 2018


ප්‍රසම්පාදන

ප්‍රසම්පාදන 2020