ව්‍යාපාර උපදේශන ඒකකය (BCU)

කුළුබඩු නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මය ඉහළ නැංවීම සහ අපනයන බෝග ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන පාර්ශ්වකරුවන් වෙත වඩා හොඳ වෙළෙඳපොළක් මෙන්ම සාධාරණ ඉහල මිලක් සපයාදීම අරමුණුකොටගනිමින් අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පිහිටුවා ඇති ඒකකය ව්‍යාපාර උපදේශන ඒකකයයි (BCU). මෙමඟින් යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP) සහ යහපත් නිෂ්පාදන පිළිවෙත් (GMP) වැනි නව්‍ය කෘෂිකාර්මික සහ පිරිසැකසුම් ප්‍රමිතීන් මෙන් ම කාබනික වගා පිහිටුවීම හා සහතිකකරණය, HACCP සහ Fair-trade සහතිකකරණය යන ප්‍රමිතිකරණ ක්‍රියාවලි ප්‍රවර්ධනය කරනු ලබයි. මීට අමතරව ප්‍රාථමික කුළුබඩු නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මය පරීක්ෂාකොට තත්ත්ව සහතික ලබාදීම, අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සැකසීම ප්‍රවර්ධනය සහ කුළුබඩු වෙළෙඳාම ආශ්‍රිත නව ව්‍යවසායකයින් සඳහා උපදේශකත්වය සැපයීම යන කාර්යයන්ද ව්‍යාපාර උපදේශන ඒකකය මඟින් ඉටුකරනු ලැබේ. එමෙන්ම කුළුබඩු නිෂ්පාදකයින් සහ ගැනුම්කරුවන් සම්බන්ධ කෙරෙන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කිරීම ද ව්‍යාපාර උපදේශන ඒකකයෙන් ඉටුවන සුවිශේෂ කාර්යභාරයකි.

1. පාරිසරික හරිත ගම්මාන වැඩසටහන (කාබනික වැඩසටහන)

අපනයන කෘෂි බෝග වගාකරන ගොවි කණ්ඩායම් කාබනික වගා සමිති වශයෙන් ලියාපදිංචි කිරීම සහ ඔවුන්ගේ වගා ඉඩම් සාම්ප්‍රදායික කෘෂි ක්‍රියාකාරකාරම්වල සිට කාබනික වගා ඉඩම් දක්වා ප්‍රවර්තනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම මෙන්ම ඒ සඳහා අවශ්‍ය ආයෝජන ආධාර ලබාදීම මෙම වැඩසටහන යටතේ සිදුවේ. මෙහි දී ලියාපදිංචි කරගන්නා අපනයන බෝග කාබනික වගා ගම්මාන සඳහා වගා ආයෝජන ආධාර ලෙස හෙක්ටයාරයකට වසරකට රුපියල් 30,000.00 බැගින් වසර දෙකක් සඳහා මූල්‍යමය ආධාර ද, කාබනික ලෙස පරිවර්තන කාල සීමාව අවසානයේ දී අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් කාබනික ප්‍රමිති සහතිකයක් මුල් වසර තුන (3) තුළ ලබාගැනීම සඳහා එම වසර තුනේ දී පිලිවෙලින් 150,000.00, 100,000.00 සහ 50,000.00 වශයෙන් මූල්‍යමය දිරිගැන්වීම් එකී ගොවි සංවිධාන වෙත ලබාදීම ද මේ යටතේ සිදුවේ.

2. යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP) වැඩසටහන

දේශීයව නිපදවෙන අපනයන බෝග අස්වැන්නේ ගුණාත්මය ඉහල නැංවීමත්, පාරිසරික හානිය අවම කරමින් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත කුළුබඩු නිෂ්පාදනයත්, සේවක සුබසාධනය සහ සමාජ සාධාරණත්වය සුරැකෙන පරිදි ආර්ථික වශයෙන් ශක්‍ය, පාරිසරික වශයෙන් හිතකාමී, සමාජමය වශයෙන් ඵලදායී තිරසාර අපනයන බෝග නිෂ්පාදනය මෙම අපනයන බෝග යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් වැඩසටහන යටතේ සිදුවේ. මෙහි දී මෙම ප්‍රමිති සහතිකය ලබාගැනීමට අපේක්ෂාකරන අපනයන බෝග වගාකරුවන්හට අයදුම්පත්‍රයක් යොමුකිරීමෙන් සහ එම ප්‍රමිති නිර්ණායක නිසි පරිදි අනුගමනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ ප්‍රමිතිය (SLS) සහිත මෙම GAP ප්‍රමිති සහතිකය සම්පූර්ණයෙන් ම නොමිලේ අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත හැකි ය.

අයදුම්පත

අභ්‍යන්තර විගණන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

භෝග වාර්තා පොත

ගොවිපොල තත්ත්ව කළමනාකරණ සැලැස්ම

3. යහපත් නිෂ්පාදන ක්‍රියා පිළිවෙත් (GMP) වැඩසටහන

කුළුබඩු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ අස්වනු නෙලන අවස්ථාවේ සිට පාරිභෝගිකයා අතට පත්වන අවසන් නිෂ්පාදිතය සකස් කිරීම දක්වා සියලු පියවරයන් යහපත් නිෂ්පාදන ක්‍රියා පිළිවෙත් ප්‍රමිතිකරණයට යටත් වේ. ගුණාත්මයෙන් යුතු කුළුබඩු හා ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා දේශීය මෙන් ම විදේශීය වෙළෙඳපොල තුල වර්ධනයවන ඉල්ලුම සැලකිල්ලට ගෙන ප්‍රමිතියෙන් යුතු නිෂ්පාදන වෙළෙඳපොළට ඉදිරිපත්කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මේ යටතේ අපනයන බෝග එකතු කරන්නන්, ගබඩාකරුවන්, පිරිසකසුම්කරුවන් මෙන් ම අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සකසන්නන්හට එම ප්‍රමිතිමය පරිවර්තනය සිදුකිරීම සඳහාත්, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයෙන් හෝ පිළිගත් වෙනත් සහතිකකරණ ආයතනයකින් GMP සහතිකය ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපදේශකත්වය සහ මඟපෙන්වීම සිදුකරනු ලැබේ. මෙමඟින් අවම රුපියල් 500,000.00 හෝ ඊට වැඩි නිෂ්පාදන ආයෝජන සඳහා රුපියල් 50,000.00 සිට රුපියල් 125,000.00 දක්වා, ආයෝජනයේ ප්‍රමාණය මත දිරිගැන්වීමේ දීමනාවක් අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පිරිනමනු ලැබේ.

අයදුම්පත්‍රය

4. ප්‍රාථමික කුළුබඩු නිෂ්පාදන සඳහා තත්ත්ව පරීක්ෂාව හා සහතික ලබාදීම

දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පිහිටුවා ඇති අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සෑම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයක ම මෙන් ම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානවල පිහිටි අපනයන කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති නිලධාරී කාර්යාලවල, කුළුබඩු ගුණාත්මය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වූ කුඩා පරිමාණයේ විද්‍යාගාර පහසුකම් ස්ථාපනයකොට ඇත. මෙමඟින් වියලා සකස්කළ ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබු, සාදික්කා, කෝපි වැනි නිෂ්පාදනවල මූලික තත්ත්ව වාර්තාවක් නොමිලයේ ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත.

මීට අමතරව වගා ඉඩම්වල පාංශු තත්වය පරීක්ෂා කරගැනීමටත්, ඒ අනුව පාංශු පෝෂකත්වය දියුණු කරගැනීමට අවශ්‍ය නිර්දේශ වාර්තාවක් ලබාගැනීමටත් මෙම කුඩා විද්‍යාගාර වැඩසටහන යටතේ පහසුකම් සලසා ඇත.

5. නිෂ්පාදකයින් සහ ගැනුම්කරුවන් සම්බන්ධීකරණය

අපනයන බෝග ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අලෙවි කරගැනීමට අපේක්ෂා කරන වගා හිමියන්, එකතු කරන්නන්, පිරිසකසුම්කරුවන් හෝ ප්‍රාථමික හෝ ද්විතියික නිෂ්පාදන සකස් කරන්නන් හට සාධාරණ වෙළඳපොළක් සොයාගැනීම පහසු කිරීම සහ දෙස් විදෙස් ගැනුම්කරුවන් හට ප්‍රමිතියෙන් යුත් කුළුබඩු නිෂ්පාදන සපයා ගැනීම පහසු කිරීම මෙන්ම ඒ සඳහා උපායමාර්ගික මඟ පෙන්වීම තුලින් නිෂ්පාදකයින් සහ ගැනුම්කරුවන් සම්බන්ධ කෙරෙන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කිරීම මේ යටතේ සිදුවේ. නව්‍ය නිෂ්පාදන සිදුකරන්නන් සඳහා මෙන්ම කුළුබඩු ක්ෂේත්‍රයට පිවිසෙන ආධුනික ව්‍යවසායකයින් සඳහා මෙමඟින් පුළුල් මඟපෙන්වීමක් ලබාගත හැකි ය. මේ සඳහා අවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම ද ව්‍යාපාර උපදේශන ඒකකය මඟින් සිදුකරනු ලබයි.

කුළු බඩු එක්රැස් කරන්නන් සහ සැකසුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කීරීම 2024

ලියාපදිංචි කීරීමේ අයදුම්පත

අනු අංක සමාගම සම්බන්ධ විය යුතු අය සම්බන්ධතා තොරතුරු නිෂ්පාදන
1 D L K Spice Export Mr.Doreiraja Loganathan 476/2, Kandy Rd, Anwarama, Mawanella.
0727060501
info@dlkspice.com
Spices
2 Mubarak Trading Company. Mr.M.Nasmi Najamudeen 74/12, Suwisuddharama Rd, Colombo 06.
0777630939
mubexpo@sltnet.lk
Spices
3 Best Deal Exporters (Pvt)Ltd. Mr.J.Naki Moemed 116/3, Kudakumbura, Galhinna,Kandy.
0775930360
bestdealexporters@gmail.com
Spices
4 Plexus Asia Imports and Exports Mr.M.S.M.Zakeer Husen 388/2A, Udavellyketiya, Bulgohatenna, Akurana
0777885493
plexusasia2017imp.exp.info@gmail.com
Spices
5 Asian Feeds Ceylon (Pvt)Ltd. Mr. M.I.M.Mafas 29B, Heelogama Rd, Nikawaratiya.
0778090911
asiafeedsceylon@gmail.com
Spices
6 Central Spice Exports Mr.A.R.M.Aslam 27/E, T.B. Panabokka Mw, Gampola.
0777236300
centralspiceexpo@gmail.com
Spices
7 J V S Spice Exports Mr.Vishvanadan Jayaprakash 14, Kelin Veediya, Kegalle.
0727040050
jvsspicesexport@gmail.com
Spices
8 Sabaragamuwa Enterprises Mr. M.N.M. Shadiq 137/3, Uyanwatta, Dewanagala, Mawanalla
0773132043
sabaragamuwaent@gmail.com
Spices
9 Saboor Chathoor Mr.Ejaz Chathoor Spice House', 20, Sri Wickrama Mw, Colombo 15.
0777337777
mail@saboorchatoor.com
Spices
10 Nordson (Pvt)Ltd. Mr.Shadir Ahamed 02, Charls Place, Colombo 03.
0777543777
shadir.nordson@gmail.com
Spices
11 A.H.Spice Exports Mr.A.H.Gazzalee 4/A, Megoda Kollonnawa, Wellampitiya
0779833488
ceylonspicecorparates@gmail.com
Spices
12 Balaji Ventures Lanka(Pvt)ltd. Mr.M.K.Poojary 156, Thiththapajjala, Kurunegala Rd, Werellagama.
0770404379
lanka.trade@kahajafoods.com
Spices
13 Premawardana Exports Mr.A Sunil Baddegama Rd, Uduwila, Batapola
0777566995
sunil@suprema
Spices
14 Digital Lanka online (PVt)Ltd Mr.Moiz Mohomed 139/1/2 D, Kandy Rd, Wewaldeniya
0777892034
digitallankaonline@gmail.com
Spices
15 Dias International (PVT)Ltd Mr.Asela Dilruk Dias 43, Bogahawatta,Hokandara, Wattala
0777315241
diasint@gmail.com
Spices
16 Greenshine Glabla Holdings(PVT)Ltd Mr.Sumith Bandara 317/B, Rattepitiya Juntion, Manidiwela
0760970836
greenshineholdingspvt@gmail.com
Spices
17 Ceylon Spice Corparation (PVT)Ltd Mr.Mohomed Ishfan 107, Biyagama Rd, Paliyagoda
0772395395
ceylonspicecorparates@gmail.com
Spices
18 Aken Lanka (PVT)Ltd Mr.MNM Afeez 869, Ganethenna, Higula
0777808046
info@akenlanka.net
Spices
19 Colombo Export & Import Agencies (Pvt)Ltd. Mr.A Razik No.25, Leval 13-C,Ocen Tower, Station Rd, Colombo 04.
00112550071/72
razik@ceialgroup.com
Spices
20 P.D. Romanis & Sons Mr.U.A.Mahesh Priyanka 149, Athurugiriya Rd, Homagama.
0783633845
mahesh@cinnamonmaster.com
Spices
21 Swiss Lanka Commodities (Pvt)Ltd. Mr.A.P.Nevil Fernando 39A, Col.T.G. Jayawardana Mw, Colombo 03.
0712238898
swisslankacomm@gmail.com
Spices
22 Mahir Brothers Mr.K.G.S.H.M. Munzeer 51, Kurunegala Rd, Katugasthota.
0773555849
mahirbro@gmaikl.com
Spices
23 Reliable Spices Mr.R.M.V.A.Randivela 238, Golagammana, Harankahawa.
0773954309
vikumrandiwela@gmail.com
Spices
24 Echo Spices International (Pvt)Ltd. Mr.M. Mushakir Weerakoon Garden, Katugasthota.
0777860860
ecospice@gmail.com
Spices
25 Samagi Spice Exports (Pvt)Ltd. Mr.B.A.Janith Indika Baragama Rd, Makandura, Mathara.
0412268551
janitha@samagispice.com
Spices
26 Bespice (Pvt) Ltd. Mr.Anushka Vidanapathirana 112, Diyawanna Garden, Baththaramulla.
0719809075
info@bespicelk.com
Spices
27 Mark Line Trading (Pvt) Ltd. Mr.W.A.Gamunu Indrachapa 342/2/C, Gonawala Rd, Kelaniya
0755089600
info@markline.trading.com
Spices
28 Comodities Importers Mr.Saul Hameed Sadikkeen 181/25, White Park Garden, Ananda Mw, Maradana, Colombo 10.
0773259435
info@wayabatraders.com
Spices
29 Fancy Traders Mr.Saul Hameed Sadikkeen 256, Dam Street, Colombo 12.
0773259435
info@wayabatraders.com
Spices
30 Wayamba Traders Mr.Saul Hameed Sadikkeen 86, Peer Saibo Street, Colombo 12.
0773259435
info@wayabatraders.com
Spices
31 Nile Traders (Pvt) Ltd. Mr.H.C.Priyankara 335, Kandy Rd, Warakapola.
0775387322
nailexporters@gmail.com
Spices
32 Rathne Ceylon Cinnamon Mr.Ravindu Priyantha Runage Akuressa Rd, Kamburupitiya.
0412292788
ravindu@rathnacinnamon.com
Spices
33 IntexLanka (Pvt)Ltd. Mr.Iqbal Junaideen No.9, Old Moor Street, Colombo 12.
0112431853
intex@slt.lk
Spices
34 New Ceylon Spice Exports (Pvt)Ltd. Mr.S.M.M.Kuddoos 132, Mathale Rd, Ambathanne, Kandy.
0773871401
nwceyspiexp@gmail.com
Spices
35 L.B. Spices Trading (pvt)Ltd. Mr.K.L. Karunarathne 220, Old moor street, Colombo 12.
0777566404
Spices
36 Lanka Gardian Commodities Exports (Pvt)Ltd. Mr.Yazeer Mukthar 80A, Dehigama, Muruthalawa, Kandy.
0777665067
lgcexports@gmail.com,
Spices
37 Unistar International (Pvt)Ltd. Mr.M.N.M.Nisthar 53, 3rd Lane, Rathmalana.
0777384778
admin@unistar_international.com
Spices
38 Urban Sky Holding(Pvt)Ltd. Mr. Meththani Leelaram 72/28, Sunny Gunawardana Mw, Hendala, Wattala.
0774700968
sakelnatural@gmail.com
Spices
39 Worldwide Commodities (Pvt)Ltd. Mr.R.W.Samarawickrama 35/03, Athurugiriya Rd, Rukmale, Pannipitiya.
0713427669
info@wwc.world
Spices
40 Colombo Agro Impex(Pvt)Ltd. Mr.Upali Gunasena 20/1,Liya Avenue, Robert Gunawardana Mw, Battaramulla.
0714103639
info@colomboagro.lk
Spices
41 Midcity Marketing (pvt)Ltd Mr.A.Karim Yoosuf 42-1/2, 3rd Cross Street, Colombo 11.
0777348156
midcitylk@gmail.com
Spices
42 Senura International (Pvt)Ltd. Mr.Lilaram Mahtani 400/2, High-Level Rd, Pannipitiya.
0774700968
senuraintexp@gmail.com
Spices
43 Mas Implex (Pvt)Ltd. Mr.Ganeshan Shivashankar 11-1/11, Gold Plaza Complex, Sea Street, Colombo 11
0777365451
masimpexpvt@gmail.com
Spices
44 Global Traders & Services (Pvt)Ltd. Mr.Gihan Fernando 39, Ragama Rd, Ragama.
0768213652
Not found
Spices
45 Lanka Commodity Trading (pvt)Ltd. Mr.Aman Miflal 245/50, Awissawella Rd, Orugodawatta.
07112573290
amaan@ict.lk
Spices
46 Centra Export (Pvt)Ltd Mr.Farhan Faik 180, St Joseph St, Colombo 14
0777044946
farhan@centra.lk
Spices
47 C.W.Mackie PLC Mr. Nalin Jayasinghe PO Box 89,36. D.R.Wijewardana Mw, Colombo 10.
0777392049
nalin@export.cwmackie.com
Spices
48 Delta Import and Export Mr.A.P.Krishan 34, 2nd Floor, Colombo Central Super marcket Complex, Colombo 11.
0772821060
deltats2017@gmail.com
Spices
49 Gnanam Imports (Pvt) Ltd. Mrs.Kavitha Jayakanthan 79, 5th Cross St, Colombo 11.
0772293360
imports@gnanamimports.lk
Spices
50 Indo Lanka Agro Products (Pvt) Mr Jayaram 40, NDH, Abdul Caffor Building, Church Street, Colombo 01
0778110701
Not found
Spices
51 Celio Natural (PVT)Ltd Mrs Luxmi 1148/1/8, Paburugahahena St, Thalangama South, Thalawathugoda
0777118718
Not found
Spices
52 Ikon Exim (PVT)Ltd Mr N Ganesh 340/35, K Cryril Perera Mv, Colombo 13
0777314887
ikonexim@gmail.com
Spices