පර්යේෂණ අංශය

හැඳින්වීම

1972 දී අපනයන කෘෂීකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භයත් සමග සමඟ මාතලේ වරියපොලාවත්ත හි දී මෙය ආරම්භ කරන ලදී. අද එය වෙළඳපොල ද්‍රව්‍ය/ විෂය ක්ෂේත්‍ර පදනම් කරගත් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන හයක්, ආර්ථික විද්‍යා පර්යේෂණ අංශය සහ ශාක ආරක්ෂණ ඒකකය සමඟ ශක්තිමත් පර්යේෂණ අංශයක් ලෙස සංවර්ධනය වී ඇත. මෙම අංශය පර්යේෂණ නිලධාරීන් තිස් දෙනෙකු, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන සහායකයින් 19 දෙනෙකු, පර්යේෂණ සහායකයින් 14 දෙනෙකු සහ අනෙකුත් සහායක කාර්ය මණ්ඩලය සහ කම්කරුවන්ගෙන් සමන්විත වේ.

වෙළඳපොල ද්‍රව්‍ය හා විෂය ක්ෂේත්‍ර පදනම් කරගත් පර්යේෂණ මාතලේ ප්‍රධාන පර්යේෂණ ස්ථානය සහ උප ස්ථාන හයක්, එනම් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පල්ලොල්පිටියේ පිහිටි කුරුඳු පර්යේෂණ ස්ථානය, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නාරම්මල පිහිටි අතුරු වගාවන් සහ බුලත් පර්යේෂණ ස්ථානය, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වල්පිට පිහිටි පටක රෝපණය සහ ශාක ප්‍රචාරණ මධ්‍යස්ථානය, කුණ්ඩසලේ, නිල්ලම්බේ සහ මහනුවර මැද රට පර්යේෂණ ස්ථානය යන ස්ථානවල සිදුකෙරේ.

මධ්‍යම පර්යේෂණ ස්ථානය, මාතලේ.

දු.ක. +94 66 222 2822 | ෆැක්ස් +94 66 222 2822
විද්‍යුත් තැපැල්: ears_matale@dea.gov.lk, resesarchmatale@gmail.com

ජාතික කුරුඳු පර්යේෂණ හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය.

දු.ක. +94 41-2245407, +94 41-5673931 | ෆැක්ස් +94 041-2245407
විද්‍යුත් තැපැල්: ncrtcmatara@gmail.com

අතුරු භෝග සහ බුලත් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය.

දු.ක. +94 37-2248879 | ෆැක්ස් +94 37-2249377
විද්‍යුත් තැපැල්: ibrs@yahoo.com

ආර්ථික පර්යේෂණ ඒකකය

දු.ක. +94 81-2388651 | ෆැක්ස් +94 81- 2387282
විද්‍යුත් තැපැල්: info@dea.gov.lk/