නම් කළ නිලධාරි
ඒ.පී.පී. දිස්නා මෙනෙවිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

+94 81 2388364 Ext:300
තොරතුරු නිලධාරි
ආර්. ඒ. ඒ. කේ. රණවක
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

+94 71 4426693
ranawaka.r@dea.gov.lk

තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය

අභියාචනා පෝරමය