නම් කළ නිලධාරි
ඒ.පී.පී. දිස්නා මෙනෙවිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

+94 81 2388364 Ext:300
තොරතුරු නිලධාරි
පී.ඒම්.ඩී.ඩබ්.ඩී. පල්ලාවල
අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

+94 812 388651
wenushapal@gmail.com

තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය

අභියාචනා පෝරමය