අනෙකුත් සබඳතා ලැයිස්තුව

මධ්‍යම පර්යේෂණ ස්ථානය – මාතලේ

දුරකථන අංකය: 066 2222822
විද්‍යුත් තැපෑල: researchmatale@gmail.com

අංකයතනතුරනමවිද්‍යුත් තැපෑලදිගුවකාර්යාලීය දුරකථනජංගම දුරකථන
1අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)ආචාර්ය එච්.එම්.පී.ඒ.සුබසිංහsuba630718@yahoo.com037 2249377071 7111618
2සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)ඒ. රවීන්ද්‍රන් මහතාravee621210@yahoo.com066 2222945077 9803102
3සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)066 2222945
4සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)වී.ජේ. යටවත්ත මියyatawattevaruni@gmail.com066 2222945071 9771542
කීට විද්‍යා අංශය
5066 2231249
ශාක අභිජනන අංශය
6සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)ඩී.ජී.එච්.එම්.කේ. දිසානායක මහතාharshadi.expoagric@gmail.com203066 2231249077 8321311
7සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)එම් එස් එස් මුණසිංහ මියsumedha89seni@yahoo.com203066 2231249071 1539395
ශාක ව්‍යාධි අංශය
8නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)රෝහණ විජේකෝන් මහතාrohanawmrwb@yahoo.com204066 2231249071 3205857
9සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)ඩබ්ලිව්.එම්.වයි.කේ. වීරසිංහ මියweerasinghe.yamuna2@gmail.com204066 2231249071 3915711
පසු අස්වනු තාක්ෂණ අංශය
10සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)තුෂාරි ලියනගේ මියthushariphtd@yahoo.com208066 2231249071 6350832
11සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)එස්.එස්.හෙට්ටිආරච්චි මියhsand_93@yahoo.com208066 2231249077 1673600
පාංශු රසායන අංශය
12සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)එරංගා වීරවර්ධන මියerangaweerawardena@yahoo.com209066 2231249071 4958090

අතුරු භෝග සහ බුලත් පර්යේෂණ ස්ථානය – දම්පැලැස්ස, නාරම්මල

දුරකථන: 037 2248879
විද්‍යුත් තැපැල්: betelresearch@yahoo.com

අංකයතනතුරනමවිද්‍යුත් තැපෑලකාර්යාලීය දුරකථනජංගම දුරකථන
1අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)‍ඒස්.අයි.සී. සිල්වාmksrds@yahoo.com037 22493770775881345
ශාක අභිජනන අංශය
2සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)එස්. අයි. සී. සිල්වා මියsireshacsilva@gmail.com037 2249269077 5881345

Tissue Culture Research Station – Walpita

General Numbers: 033 2272314, 033 2272656 (Lab)
Email: tissueculturewalpita@yahoo.com

අංකයතනතුරනමවිද්‍යුත් තැපෑලකාර්යාලීය දුරකථනජංගම දුරකථන
1නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)කේ.ඩී.එන්. ප්‍රියදර්ශනී මියnilathiakdn@gmail.com033 2272314071 0485755
2සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)පී.ඒ.එච්.අයි. රූපසිංහ මියhiruimalka87@gmail.com033 2272656071 7644892

මැද රට පර්යේෂණ ස්ථානය – දැල්පිටිය, අටබාගේ

දුරතකන: 081 2352501
විද්‍යුත් තැපැල්: rs.dalpitiya@dea.gov.lk

අංකයතනතුරනමවිද්‍යුත් තැපෑලකාර්යාලීය දුරකථනජංගම දුරකථන
1සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)එච්.ආර්.පී.බී. එරබදුපිටිය මහතාpe4165@gmail.com081 2352501071 9335572

උප පර්යේෂණ ස්ථානය – වාරියගල, නිල්ලඹේ

දුරතකන : 081 2085760
විද්‍යුත් තැපැල් : rs.nillambe@dea.gov.lk

අංකයතනතුරනමවිද්‍යුත් තැපෑලකාර්යාලීය දුරකථනජංගම දුරකථන
1සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)එච්.ආර්.පී.බී. එරබදුපිටිය මහතාpe4165@gmail.com081 2085760071 9335572

වැවිලි කර්මාන්ත හා අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

දුරතකන : 011 2877841

අංකයතනතුරනමවිද්‍යුත් තැපෑලකාර්යාලීය දුරකථනජංගම දුරකථන
1සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)ඒ.යූ.ඩී. අබේගුණවර්ධන මියarunidias.dias@gmail.com011 2877841071 7755561
2සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)එස්.පී සමරක්කොඩි මියsachinisamara1991@gmail.com011 2877841071 5148489

සේවා සංස්කරණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය – ඇල්වල, මාතලේ

දුරතකන : 066 2243450
විද්‍යුත් තැපැල් : deainservice@gmail.com

අංකයතනතුරනමවිද්‍යුත් තැපෑලකාර්යාලීය දුරකථනජංගම දුරකථන
1සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු)එල්.එච්.ඩිලාන් එස්.ලක්ෂ්මන් මහතාdilan5lakshman@gmail.com066 2052819071 2989523

District Extension Officers

දිස්ත්‍රික්කයදිස්ත්‍රික් ව්‍යාප්ති නිලධාරිගේ නමදුරකථන
කොළඹආර්.එස්.ආර්.එම්.ඒ.ඩී. රත්නායක මයා
ගම්පහඑන්.කේ.ජයසුන්දර මයා071-4484493
කළුතරඑම්.ඩී.යූ.පී. ගුණතිලක මයා
ගාල්ලපී.පී.කේ. මුතුකුමාරණ මයා 071-4211060
මාතරආර්.පී. දයාසේන මයා
හම්බන්තොටඑච්.ඩබ්ලිව්.එස්. ජයවික්‍රම මයා
මොණරාගලඑස්. අබේරත්න මයා071-8658918
බදුල්ලඩී.ඩී.ආර්. ගුණවර්ධන මිය
රත්නපුරඒ.ජී.ඒ.සරත් කුමාර071-4396782
කෑගල්ල කේ.ඒ.සී.ඒ. වික්‍රමනායක මයා 
මහනුවරඊ.ඒ.එච්.කේ.සෝමලතා071-8776640
නුවරඑළියඒ.එම්.එල්.ආර්. අබේසිංහ මිය
මාතලේඑම්.එස්.ජී.ජයසුන්දර077-5452090
කුරුණෑගලඑස්.ඒ.එම්.සී. සෙනෙවිරත්න මයා
අනුරාධපුරපී.ආර්.පී.එස්. අමරසේන
පොළොන්නරුව
අම්පාරජී.ඩබ්ලිව්.ඒ.එස්. ජයසේකර මයා071-8157753