අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

 

ADG-Dev
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සංවර්ධන)
ජේ. එල්.කේ. වීරලාල් මහතා
081 2389850 දිගුව. 350
ජංගම දුරකථන: +94 77 5367188
විද්‍යුත් තැපැල්: keerthiw2001@yahoo.com
Director-Development-I
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) i
ආර්. කේ. ඩබ්. රන්කෙත් කුඹුර මහතා
+94 81 2388362 දිගුව: 351
ජංගම දුරකථන: +94 71 4489914
විද්‍යුත් තැපැල්: ranketh@gmail.com
Director-Development-II
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) ii
උපුල් රණවීර මහතා
+94 81 2085232 දිගුව: 353
ජංගම දුරකථන: +94 71 8397172
විද්‍යුත් තැපැල්: upranaweera@gmail.com
Director-Development-III
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) iii
ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
+94 81 23387255 දිගුව: 352
ජංගම දුරකථන: +94 70 3113312
විද්‍යුත් තැපැල්: shanbandar@gmail.com
AD_Progress
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රගති මෙහෙයුම්)
දිනෙත් ප්‍රභාෂ් රන්ගොඩ මහතා
ජංගම දුරකථන: +94 70 4382190
විද්‍යුත් තැපැල්: deaPMU2020@gmail.com
AD_Communication
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ( ව්‍යාපාර උපදේශන, සන්නිවේදන සහ මාධ්‍ය)
අරුණ දිසානායක මහතා
ජංගම දුරකථන: +94 71 7178788
විද්‍යුත් තැපැල්: arunasenapdn@gmail.com

Director Research
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පර්යේෂණ)
දමයන්ති සමරසිංහ මිය
+94 66 2222822 Ext: 400
ජංගම දුරකථන: +94 77 4065133
විද්‍යුත් තැපැල්: mksrds@yahoo.com
Director Research Narammala Betel
අධ්‍යක්ෂ (නියාමන)
ප්‍රසාද් ඉඩමේකෝරාළ
+94 81 2387411 දිගුව. 420
ජංගම දුරකථන: +94 71 8024300
විද්‍යුත් තැපැල්: prasadri@yahoo.com
Director Research Narammala Betel
අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
එස්.අයි.සී. සිල්වා මිය
+94 37 2249377
ජංගම දුරකථන: +94 77 5881345
විද්‍යුත් තැපැල්: sireshacsilva@gmail.com
Director Research Narammala Betel
අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
කේ.ඩී.එන්. ප්‍රියදර්ශනී මිය
+94 66 2222945
ජංගම දුරකථන: +94 71 0485755
විද්‍යුත් තැපැල්: nilathiakdn@gmail.com
Director Research Narammala Betel
අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
රෝහණ විජේකෝන් මහතා
+94 41 2245407
ජංගම දුරකථන: +94 71 3205857
විද්‍යුත් තැපැල්: rohanawmrwb@yahoo.com

ADG-Admin
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පාලන)
එම්.ඒ.එස්. මාරසිංහ මිය
+94 81 2388363 දිගුව:310
ජංගම දුරකථන:+94 718602513
විද්‍යුත් තැපැල්: masmarasinghe@yahoo.com
Dir-Admin
අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
පී. එම්. ඩී. ඩබ්. ඩී. පල්ලාවල
+94 81 2388651
දිගුව:
ජංගම දුරකථන:
විද්‍යුත් තැපැල්: wenushapal@gmail.com
AD-Admin
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
ඩබ්ලිව්.එම්.සී.එන්.කේ. වික්‍රමසිංහ මිය
+94 81 2068378 දිගුව:311
ජංගම දුරකථන: +94 70 3732940
විද්‍යුත් තැපැල්: chamalinkw@gmail.com
DD-Plan
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

+94 81 2068376 දිගුව:320
ජංගම දුරකථන:
විද්‍යුත් තැපැල්:

Statistecian
සංඛ්‍යාලේඛණඥ
ඒ.එන්. කුරුකුලසූරිය මිය
+94 812389440 දිගුව:330
ජංගම දුරකථන:+94 71-4499583
විද්‍යුත් තැපැල්: stat.exagri@gmail.com

Chief-Accountant ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
එම්.එස්.එස්.එල්. පීරිස් මිය
+94 81 2388365 / +94 81 2388651 Ext: 200
ජංගම දුරකථන: +94 714400318
විද්‍යුත් තැපැල්: acctexag@sltnet.lk
Internal Auditor ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
එන්.ටී. ලියන‍ගේ මිය
+94 81 2385468 / +94 81 2388651 Ext: 210
ජංගම දුරකථන: +94 766724745
විද්‍යුත් තැපැල්: nilminil296@gmail.com
Internal Auditor ගණකාධීකාරි
ඩී.එම්.එස්. දේවගිරි මෙවි
+94 81 2388651 දිගුව: 201
ජංගම දුරකථන: +94 71 3953330
විද්‍යුත් තැපැල්: sunethradewagiri@gmail.com