பிற தொடர்பு பட்டியல்

மத்திய ஆராய்ச்சி நிலையம் – மாத்தளை

தொலைபேசி: 066 2222822
மின்னஞ்சல்: researchmatale@gmail.com

No.DesignationNameemailExtTelephone No. OfficeTelephone No. Mobile
1Director (Research)Dr. H. M. P. A. Subasinghesuba630718@yahoo.com037 2249377071 7111618
2Assistant Director (Research)Mr. A. Ravindranravee621210@yahoo.com066 2222945077 9803102
3Assistant Director (Research)066 2222945
4Assistant Director (Research)Ms. V. J. Yatawatteyatawattevaruni@gmail.com066 2222945071 9771542
Entomology Division
5066 2231249
Plant Breeding Division
6Assistant Director (Research)Mr. D. G. H. M. K. Dissanayakeharshadi.expoagric@gmail.com203066 2231249077 8321311
7Assistant Director (Research)Ms. M. S. S. Munasinghesumedha89seni@yahoo.com203066 2231249071 1539395
Plant Pathology Division
8Deputy Director (Research)Mr. Rohana Wijekoonrohanawmrwb@yahoo.com204066 2231249071 3205857
9Assistant Director (Research)Ms. W. M. Y. K. Weerasingheweerasinghe.yamuna2@gmail.com204066 2231249071 3915711
Post-Harvest Division
10Assistant Director (Research)Ms. Thushari Liyanagethushariphtd@yahoo.com208066 2231249071 6350832
11Assistant Director (Research)Ms. S. S. Hettiarachchihsand_93@yahoo.com208066 2231249077 1673600
Soil Chemistry Division
12Assistant Director (Research)Ms. Eranga Weerawardenaerangaweerawardena@yahoo.com209066 2231249071 4958090

ஊடுபயிர் மற்றும் வெற்றிலை ஆராய்ச்சி நிலையம் – தம்பெலஸ்ஸ, நாரம்மல

தொலைபேசி: 037 2248879
மின்னஞ்சல்: betelresearch@yahoo.com

No.DesignationNameemailTelephone No. OfficeTelephone No. Mobile
1Assistant Director (Research)Ms. S. I. C. Silvasireshacsilva@gmail.com037 2249269077 5881345

திசு வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி நிலையம் – வல்பிட

தொலைபேசி: 033 2272314, 033 2272656 (Lab)
மின்னஞ்சல்: tissueculturewalpita@yahoo.com

No.DesignationNameemailTelephone No. OfficeTelephone No. Mobile
1Deputy Director (Research)Ms. K. D. N. Priyadarshaneenilathiakdn@gmail.com033 2272314071 0485755
2Assistant Director (Research)Ms. P.A.H.I. RupasinghaHiruimalka87@gmail.com033 2272656071 7644892

மத்திய நாட்டு ஆராய்ச்சி நிலையம் – தல்பிட்டிய, அட்டபாகே

தொலைபேசி: 081 2352501
மின்னஞ்சல்: rs.dalpitiya@dea.gov.lk

No.DesignationNameemailTelephone No. OfficeTelephone No. Mobile
3Assistant Director (Research)Mr. H. R. P. B. Erabadupitiyape4165@gmail.com081 2352501071 9335572

துணை ஆராய்ச்சி நிலையம் – வாரியகல, நில்லம்பே

தொலைபேசி: 081 2085760
மின்னஞ்சல்: rs.nillambe@dea.gov.lk

No.DesignationNameemailTelephone No. OfficeTelephone No. Mobile
3Assistant Director (Research)Mr. H. R. P. B. Erabadupitiyape4165@gmail.com081 2085760071 9335572

பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் மற்றும் ஏற்றுமதி விவசாய அமைச்சு

தொலைபேசி: 011 2877841

No.DesignationNameemailTelephone No. OfficeTelephone No. Mobile
1Assistant Director (Research)Ms. A.U.D. Abeygunawardanaarunidias.dias@gmail.com011 2877841071 7755561
2Assistant Director (Research)Ms. S. P. Samarakkodysachinisamara1991@gmail.com011 2877841071 5148489

சேவை பயிற்சி மையம் – எல்வல, மாத்தளை

தொலைபேசி: 066 2243450
மின்னஞ்சல்: deainservice@gmail.com

No.DesignationNameemailTelephone No. OfficeTelephone No. Mobile
1Assistant Director (Training)Mr. L. H. Dilan S. Lakshmandilan5lakshman@gmail.com066 2052819071 2989523

மாவட்ட விரிவாக்க அலுவலர்கள்

மாவட்டம்மாவட்ட விரிவாக்க அதிகாரியின் பெயர்தொலைபேசி
கொழும்புதிரு. ஆர்.எஸ்.ஆர்.எம்.ஏ.டி. ரத்நாயக்க
கம்பஹதிரு. என்.கே. ஜெயசுந்தர071-4484493
களுத்துறைதிரு. எம்.டி.யு.பி. குணதிலக
காலிதிரு. பி.பி.கே. முதுக்குமரனா 071-4211060 
மாத்தறைதிரு.ஆர்.பி.தயாசேன
ஹம்பந்தோட்டைதிரு. எச்.டபிள்யூ.எஸ். ஜெயவிக்ரம
மொனராகலைதிரு. எஸ்.அபேரத்ன071-8658918
பதுளைதிருமதி டி.டி.ஆர். குணவர்தன
ரத்னபுறைதிரு. ஏ.ஜி.ஏ. சரத் குமார071-4396782
கேகாலை திரு. கே.ஏ.சி.ஏ. விக்ரமநாயக 
கண்டிதிருமதி இ.ஏ.எச்.கே. சோமலதா071-8776640
நுவரேலியதிருமதி ஏ.எம்.எல்.ஆர். அபேசிங்க
மாத்தளைதிரு எம்.எஸ்.ஜி. ஜெயசுந்தர077-5452090
குருநாகளைதிரு. எஸ்.ஏ.எம்.சி. செனவிரத்ன
அனுராதபுரம்திரு. பி.ஆர்.பி.எஸ். அமரசேன
பொலன்னறுவை
அம்பாறைதிரு ஜி.டபிள்யூ.ஏ.எஸ். ஜெயசேகர