நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி
பணிப்பாளர் நாயகம்
செல்வி ஏ. பி. பி. திஸ்னா
+94 81 2388364 Ext:300
தகவல் அதிகாரி
பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)
திரு. பி.எம்.டி. டபிள்யூ.டி. பல்லாவலா
+94 812 388651
wenushapal@gmail.com

தகவல்களைப் பெறுவதற்கான விண்ணப்பம்

மேல்முறையீடு செய்ய படிவம்