நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி
பணிப்பாளர் நாயகம்
செல்வி ஏ. பி. பி. திஸ்னா
+94 81 2388364 Ext:300
தகவல் அதிகாரி
உதவிப் பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)
திரு ஆர்.ஏ.ஏ.கே. ரணவக
+94 71 4426693
ranawaka.r@dea.gov.lk

தகவல்களைப் பெறுவதற்கான விண்ணப்பம்

மேல்முறையீடு செய்ய படிவம்