ஏற்றுமதியாளர்களுக்கான படிவங்கள்

பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சின் கீழ் வருகின்ற ஒரு பிரதான அரச நிறுவனமாக எற்றுமதி விவசாய திணைக்களம் விளங்குகின்றது. கறுவா, மிளகு, ஏலம், கிராம்பு, சாதிக்காய், கோப்பி, கொக்கோ, வெனிலா, வெற்றிலை, சிற்றனெல்லா லெமன்கிராஸ், இஞ்சி, மஞ்சள், குரக்காய், பாக்கு போன்ற ஏற்றுமதி விவசாய பயிர்கள் மற்றும் இலங்கையில் பாரம்பரியமாக வளர்க்கப்படும் பயிர்கள் போன்ற முயற்சியான்மை குழுக்களில் உற்பத்தித் திறன், உற்பத்தி மற்றும் தர மேம்பாடு தொடர்பில் ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்திக்கு பொறுப்பாக உள்ளது.