புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் பதிவிறக்கங்கள்

மசாலா சேகரிப்பாளர்கள் மற்றும் செயலிகள் பதிவு

பதிவுக்கான விண்ணப்பம்


சந்தை தகவல்

சமீபத்திய விலைகள்


உணவு பாதுகாப்பு சுற்றறிக்கை


சாகுபடி உதவித் திட்டத்திற்கான விண்ணப்பம்


ஆயிரம் தரமான ஏற்றுமதி விவசாய நாற்றுமேடைளை நிறுவுவதற்கான தேசிய திட்டம்

விண்ணப்பம் – சிங்கள

விண்ணப்பம் – தமிழ்

விண்ணப்பம் – ஆங்கிலம்


தொழில்நுட்ப புல்லட்டின்


தொழில்நுட்ப புத்தகங்கள்


செயல்திறன் வெளிப்படுத்தல்

நிர்வாக அறிக்கை

2020 (ஸ்தாபன வரைபடம்)

2019 (ஸ்தாபன வரைபடம்)

2018
அடிப்ப​டையில் ஏ.வி. பயிரின் மதிப்பிடப்பட்ட விஸ்தீரனம் 2018


கொள்முதல்

கொள்முதல் 2020