இயக்குனரகம்

Director-DevI
கூடுதல் பணிப்பாளர் நாயகம் (அபிவிருத்தி)
திரு. ஜே.எல்.கே. வீரலால்
081 2389850 Ext. 350
கைபேசி: +94 77 5367188
மின்னஞ்சல்:keerthiw2001@yahoo.com
Director-Development-I
பணிப்பாளர் (மேம்பாடு) I
திரு. ஆர். கே. டப். ரன்கெத் கும்புரகும்புர
+94 81 2085232 ext. 353
கைபேசி: +94 71 4489914
மின்னஞ்சல்: ranketh@gmail.com
Director-Development-II
பணிப்பாளர் (அபிவிரத்தி) II
திரு. உபுல் ரணவீர
+94 81 2085232 ext. 353
கைபேசி: +94 71 8397172
மின்னஞ்சல்: upranaweera@gmail.com
Director-DevIII
பணிப்பாளர் (அபிவிரத்தி) III
திரு. சாந்த பண்டார
+94 81 23387255 Ext: 352
கைபேசி: +94 70 3113312
மின்னஞ்சல்: shanbandar@gmail.com
AD Development
துணை பணிப்பாளர் (முன்னேற்ற கண்காணிப்பு)
திரு தினெத் பிரபாஷ் ரங்கொட
கைபேசி: +94 70 4382190
மின்னஞ்சல்:deaPMU2020@gmail.com
AD Communication
துணை பணிப்பாளர் (வணிக ஆலோசனை, தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஊடகம்)
திரு அருண திசானாயக
கைபேசி: +94 71 7178788
மின்னஞ்சல்: arunasenapdn@gmail.com

Director Research
கூடுதல் பணிப்பாளர் நாயகம் (ஆராய்ச்சி)
டாக்டர் எச். எம். பி. சுபசிங்க
+94 37 2249377
கைபேசி: +94 71 7111618
மின்னஞ்சல்: suba630718@yahoo.com
Director Research
பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)
டாக்டர் ஜி.ஜி. ஜெயசிங்க
+94 41 2245407
கைபேசி: +94 71 8265036
மின்னஞ்சல்: ggjaya2005@yahoo.co.in
Director Special Research
பணிப்பாளர் (ஒழுங்குமுறைகள்)
திருமதி தமயந்தி சமரசிங்க
+94 81 2387411 Ext. 420
கைபேசி: +94 77 4065133
மின்னஞ்சல்: mksrds@yahoo.com
Chief-Accountant
பணிப்பாளர் (சிறப்பு ஆராய்ச்சி)
திரு. பிரசாத் இடமேகோரள
+94 81 2387411 Ext. 420
கைபேசி: +94 71 8024300
மின்னஞ்சல்:prasadri@yahoo.com

ADG-Admin
கூடுதல் பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்வாகம்)
திருமதி எம்.ஏ.எஸ். மாரசிங்க
+94 81 2388363 Ext. 310
கைபேசி: +94 718602513
மின்னஞ்சல்: masmarasinghe@yahoo.com
AD-Admin
துணை பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)திருமதி டபிள்யூ.எம்.சி.என்.கே. விக்கிரமசிங்க
+94 81 2068378 Ext. 311
கைபேசி: +94 70 3732940
மின்னஞ்சல்: chamalinkw@gmail.com
AD-Plan
துணை பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

+94 81 2068376 Ext. 320
கைபேசி: +94
மின்னஞ்சல்:

Statistecian
புள்ளியியல்
திருமதி ஏ.என். குருகுலசூரிய
+94 2389440 Ext. 330
கைபேசி:
மின்னஞ்சல்:stat.exagri@gmail.com

Chief-Accountant
தலைமை கணக்காளர்
திருமதி எம்.எஸ்.எஸ்.எல். பீரிஸ்
+94 81 2388365 / +94 81 2388651 Ext: 200
கைபேசி: +94 714400318
மின்னஞ்சல்: acctexag@sltnet.lk
Chief Internal Auditor
தலைமை உள் கணக்காய்வாளர்
திருமதி என்.டி. லியனகே
+94 81 2068377 / +94 81 2388651 Ext: 210
கைபேசி: +94 766724745
மின்னஞ்சல்: nilminil296@gmail.com
Chief Internal Auditor
கணக்காளர்
செல்வி டி.எம்.எஸ். தேவகிரி
+94 81 2388651 Ext: 201
கைபேசி: +94 71 3953330
மின்னஞ்சல்: sunethradewagiri@gmail.com