පටක රෝපණ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය, වල්පිට

පටක රෝපණය සහ ශාක පිළිබඳ පර්යේෂණ සිදු කරයි.
දු.ක. +94 33 2272656

මැදරට පර්යේෂණ ස්ථානය, දැල්පිටිය

කාබනික කෘෂිකර්මය පිළිබඳ පර්යේෂණ සිදු කරයි.
දු.ක. +94 81 2352501

උප පර්යේෂණ ස්ථානය, නිල්ලඹ

වාරියගල, නිල්ලඹ පිහිටි උප පර්යේෂන ස්ථානයකි.
දු.ක. +94 81 2085760

උප පර්යේෂණ ස්ථානය, කුණ්ඩසාලේ

කොකෝවා, ඉඟුරු සහ කහ සම්බන්ධයෙන් විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් තුල පර්යේෂණ සිදු කරයි.
දු.ක. +94 81 2420903