අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
අංක 1095, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත,
ගැටඹේ, පේරාදෙණීය.
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන : +94 812 388651, +94 81 2386018, +94 81 2386019,
විද්‍යුත් තැපැල් : helpdesk@dea.gov.lk/