எற்றுமதி விவசாய திணைக்களம்
# 1095, சிறிமாவோ பண்டாரனாயக மாவத,
கெடம்பே, பெரடெனிய,
இலங்கை.

தொலைபேசி: +94 812 388651, +94 81 2386018, +94 81 2386019,
மின்னஞ்சல் : helpdesk@dea.gov.lk/