கரிம பொருட்கள் வழங்குபவர்கள்

ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் சாகுபடி மற்றும் செயலாக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட கரிமப் பொருட்களை இப்போது நீங்கள் வாங்கலாம்.

  • சர்வதேச சான்றளிக்கப்பட்ட (EU Organic)
  • தரம்
  • உள்நாட்டு கரிம மசாலா

1. யடவத்த கரிம ஏற்றுமதி பயிர் உற்பத்தியாளர் சங்கம்

மாத்தளை மாவட்டத்தில் உள்ள அழகிய தோரகும்புர கிராமத்தை தளமாகக் கொண்ட பல சுற்றுப்புற கிராமங்களைச் சேர்ந்த 45 விவசாயிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு இயற்கை விவசாயி அமைப்பு. முக்கியமாக உள்ளூர் மசாலாப் பொருட்களுக்காக பயிரிடப்பட்ட நிலங்களுக்கு சர்வதேச கரிமச் சான்றிதழ் பெறப்பட்டுள்ளது.

சரத் தோரகும்புர – 0777409075, 0662050930
ஐ.பி. குணதிலக்க – 0773944786

2. பத்திங்கொல்ல கரிம ஏற்றுமதி பயிர் உற்பத்தியாளர் சங்கம்

மாத்தளை மாவட்டத்தில் உள்ள சுந்தர தென்ன கிராமத்தைச் சேர்ந்த 47 விவசாயிகளைக் கொண்ட இயற்கை விவசாய அமைப்பு. முக்கியமாக உள்ளூர் மசாலாப் பொருட்களுக்காக பயிரிடப்பட்ட நிலங்களுக்கு சர்வதேச கரிமச் சான்றிதழ் பெறப்பட்டுள்ளது.

டி.டபிள்யூ.டி. விக்கிரமசூரிய – 0723451188
ஜி.ஜி. தயானி அபேவன்ச – 0727795028