உப ஆய்வு நிலையங்கள்

தசை வளர்ப்பு  ஆய்வு நிலையம் , வல்பிட

தசை வளர்ப்பு மற்றும் தாவர இனவிருத்தி மிதான ஆய்வு
தொடர்பு இலக்கம் . 033 2272656

மத்திய மலைநாட்டு ஆய்வு நிலையம் , தல்பிடிய

சேதன பண்ணை மீதான  ஆய்வு

தொடர்பு இலக்கம். 081 2352501

உப ஆய்வு நிலையம் நில்லம்பே

உப ஆய்வு நிலையம் – வாரியபொலை , நில்லம்பே

தொடர்பு இலக்கம். 081 2085760

உப ஆய்வு நிலையம், குண்டசாலை

கொக்கோ இஞ்சி மற்றும் மஞ்ஞல் மீதான பிரதானமாக பலதரப்பட்ட ஆராய்ச்சிதொடர்பு இலக்கம்.   081 2420903