අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය – අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

 

ADG-Dev
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සංවර්ධන)
ජේ. එල්.කේ. වීරලාල් මහතා
081 2389850 දිගුව. 350
ජංගම දුරකථන: +94 77 5367188
විද්‍යුත් තැපැල්: keerthiw2001@yahoo.com
Director-DevI
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) i
එල්. එම්. ජේ. කේ ලින්දර මහතා
+94 81 23387255 දිගුව: 352
ජංගම දුරකථන: +94 71 4484490
විද්‍යුත් තැපැල්:
jklindara@gmail.com
dir_dev2@dea.gov.lk
Director-DevII
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) ii
උපුල් රණවීර මහතා
+94 81 2085232 දිගුව: 353
ජංගම දුරකථන: +94 71 8397172
විද්‍යුත් තැපැල්: upranaweera@gmail.com
Director-DevIII
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) iii
ආර්. කේ. ඩබ්. රන්කෙත් කුඹුර මහතා
+94 81 2388362 දිගුව: 351
ජංගම දුරකථන: +94 71 4489914
විද්‍යුත් තැපැල්: ranketh@gmail.com
AD_Progress
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රගති මෙහෙයුම්)
දිනෙත් ප්‍රභාෂ් රන්ගොඩ මහතා
ජංගම දුරකථන: +94 70 4382190
විද්‍යුත් තැපැල්: dinethprabash@gmail.com
AD_Communication
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සන්නිවේදන)
අරුණ දිසානායක මහතා
ජංගම දුරකථන: +94 71 7178788
විද්‍යුත් තැපැල්: arunasenapdn@gmail.com

ADG_Research
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පර්යේෂණ)
ආචාර්ය ඒ.එල්.එස්. ධර්ම පරාක්‍රම
+94 81 2387282 දිගුව: 400
ජංගම දුරකථන: +94 71 5278481
විද්‍යුත් තැපැල්: dharma.parakrama@gmail.com
Director Research
අධ්‍යක්ෂ(පර්යේෂණ)
ආචාර්ය එච්. එම්. පී. ඒ. සුබසිංහ
+94 66 2222822
ජංගම දුරකථන: +94 71 7111618
විද්‍යුත් තැපැල්: suba630718@yahoo.com
Director Research
අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
ආචාර්ය ජී.ජී. ජයසිංහ,
+94 41 5673931
ජංගම දුරකථන: +94 71 8265036
විද්‍යුත් තැපැල්: ggjaya2005@yahoo.co.in
Director Research
අධ්‍යක්ෂ(පර්යේෂණ)
දමයන්ති සමරසිංහ මිය
+94 37 2249377
ජංගම දුරකථන: +94 77 4065133
විද්‍යුත් තැපැල්: mksrds@yahoo.com
Director Special Research
අධ්‍යක්ෂ (නියාමන)
ප්‍රසාද් ඉඩමේකෝරාළ
+94 81 2387411 දිගුව. 420
ජංගම දුරකථන: +94 71 8024300
විද්‍යුත් තැපැල්: prasadri@yahoo.com
Chief-Accountant
අධ්‍යක්ෂ (විශේෂ පර්යේෂණ)+94 66 2231249 දිගුව. 206
ජංගම දුරකථන:
විද්‍යුත් තැපැල්:

ADG-Admin
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පාලන)
එච්.ඒ.ආර්. වික්‍රමරත්න මිය
+94 81 2388363 දිගුව:310
ජංගම දුරකථන:+94 71 4156829
විද්‍යුත් තැපැල්:wickajantha@gmail.com
AD-Admin
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
ජී. එන්. සේනාරත්න මිය
+94 81 2068378 දිගුව:311
ජංගම දුරකථන: +94 71 8161913
විද්‍යුත් තැපැල්: gayathrinadisha12@gmail.com
AD-Plan
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
ආර්.එම්.සී.එම්.එම්. රණසිංහ මිය
+94 81 2068376 දිගුව:320
ජංගම දුරකථන: +94 71 8447839
විද්‍යුත් තැපැල්: chamilran@gmail.com
Statistecian
සංඛ්‍යාෙ ලේඛණඥ
ඒ.එන්. කුරුකුලසූරිය මිය
+94 812389440 දිගුව:330
ජංගම දුරකථන:+94 71-4499583
විද්‍යුත් තැපැල්: stat.exagri@gmail.com

Chief-Accountant
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
එම්.එස්.එස්.එල්. පීරිස් මිය
+94 81 2388365 Ext: 200
ජංගම දුරකථන: +94 714400318
විද්‍යුත් තැපැල්: acctexag@sltnet.lk
Internal Auditor
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
එන්.ටී. ලියන‍ගේ මිය
+94 81 2385468
ජංගම දුරකථන: +94 766724745
විද්‍යුත් තැපැල්: nilminil296@gmail.com