மாவட்ட அலுவலகங்கள் – ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்

மாவட்ட அலுவலகங்கள்

மாவட்டதுணை / உதவி இயக்குனர்மின்னஞ்சல்/தொலைபேசி
1குருநேகல
———————
இல. 10, வில்கோடா சாலை, குருநாகலா
திரு. நிரோஷன் விஜேசிங்கdeakurunegala2018@gmail.com,
achirawije@yahoo.com
037-2222160
070 2571488
2மாத்தலே
———————
எல்வலா, உகுவேல
திருமதி இ. ஏ.ஜி.எஸ். அமரவன்சdeamatale2018@gmail.com,
samanmaleeamarawansha @yahoo.com
066-2243451
070 1882380
3கண்டி
———————
எண் 1062, சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க மாவத, பேராதேனிய
திரு சாந்த பண்டாரdeakandy2018@gmail.com,
shanbandar@gmail.com
081-2388392
071 6521166
4நுவரஎலிய
———————-
ரேஸ் கோஸ் சாலை, நுவரெலியா
செல்வி எம். டி. ஜி.எஸ். டப். குணவர்தன deanuwaraeliya2018@gmail.com,
sewwandi55@gmail.com
052-2222065
070 5848806
5பதுல்ல
———————-
ரத்வத்த மாவத, பதுல்லா
செல்வி எம். டி. ஜி.எஸ். டப். குணவர்தனdeabadulla2018@gmail.com,
sewwandi55@gmail.com
055-2222057
070 5848806
6ரத்னபுர
———————-
நியூ டவுன், ரத்னபுர
செல்வி டப். ஜி.எஸ். ஏ. விதானகமகேdearatnapura2018@gmail.com,
sujaniuok@gmail.com
045-2222029
078 6319557
7கெகல்லே
———————-
ரதம்பலா வத்த சாலை, கேகல்லே
செல்வி கே. பி. மதுஷனிdeakegalle2018@gmail.com,
poornimadusha@gmail.com
035-2222204
071 1432455
8கம்பஹ
———————
313/64/19, வலவத்தா சாலை, கம்பஹா
செல்வி இ. ஜி. சி. பிரியதர்ஷிகாdeagampaha2018@gmail.com,
charithakosalee@gmail.com
033-2222553
077 1720997
9கொழும்பு
———————-
16 வது மாடி, சுஹுருபயா, பட்டாரமுல்லா
திருமதி. யு.பிரசங்கி மதுஷனி டி சில்வாdeacolombo2018@gmail.com,
upmdesilva@gmail.com
011-2867275
071 9931487
10களுத்துறை
———————–
88, பழைய சாலை, களுத்துறை தெற்கு
திருமதி. எம். எம். என். பெரேராdeakalutara2018@gmail.com,
perera.maduri86@gmail.com
034-2236367
071 6288277
11காலி
————————
பெண்தி சாலை, லபுதுவ, அக்மீமனா, காலி
திரு. எச். கே. டி. பதிரனாdeagalle2018@gmail.com
12மாதர
———————–
இல. 38, ராகுல சாலை, மாதர
திருமதி கே.ஆர்.எஸ். சதுரங்கி (கடமை மறைப்பு)deamatara2018@gmail.com,
upmdesilva@gmail.com
041-2222443
071 9931487
13ஹம்பந்தோட்ட
———————-
கதுரு போகுன சாலை, தங்கல்லே
செல்வி ஆர். எல். மதுஷானிdeahambantota2018@gmail.com,
madushanilakmi5@gmail.com
047-2240214
077 2548380
14மோனராகல
———————–
பழைய கச்சேரி, மோனராகலா
திரு. சுதரகா டி சோய்சாdeamonaragala2018@gmail.com
kanishkageeth@gmail.com
055-2276068
071 5928659
15அம்பார
————————-
சி 7, துட்டுகேமுனு சாலை, அம்பாரா
திரு. சுதரகா டி சோய்சா deaampara2018@gmail.com
063-2222236
071 5928659
16பொலொன்னருவெ
————————-
55, சமுத்திரகம, பாண்டிவேவா, பொலன்னருவா
திரு. டிலான் லக்ஷ்மன்deapolonnaruwa2018@gmail.com
dilan5lakshman@gmail.com
027-2227446
071 2989523
17அனுராதபுரம்
————————–
908, புத்தகய மாவதா, அனுராதபுரம்
திரு. கீத் விக்ரமசிங்கdeaanuradhapura2018@gmail.com
kanishkageeth@gmail.com
025-2055103
071 3900415