இயக்குனரகம் – ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்

இயக்குனரகம்

Director-DevI
கூடுதல் பணிப்பாளர் நாயகம் (அபிவிருத்தி)
திரு. ஜே.எல்.கே. வீரலால்
081 2389850 Ext. 350
கைபேசி: +94 77 5367188
மின்னஞ்சல்:keerthiw2001@yahoo.com
Director-DevII
பணிப்பாளர் (அபிவிரத்தி) I
திரு. எல். எம். ஜே. லிண்டர
+94 81 23387255 Ext: 352
கைபேசி: +94 71 4484490
மின்னஞ்சல்: jklindara@gmail.com
Director-DevII
பணிப்பாளர் (அபிவிரத்தி) II
திரு. உபுல் ரணவீர
+94 81 2085232 ext. 353
கைபேசி: +94 71 8397172
மின்னஞ்சல்: upranaweera@gmail.com
Director-DevIII
பணிப்பாளர் (மேம்பாடு) III
திரு. ஆர். கே. டப். ரன்கெத் கும்புர
+94 81 2085232 ext. 353
கைபேசி: +94 71 4489914
மின்னஞ்சல்: ranketh@gmail.com
AD Development
உதவி பணிப்பாளர் (முன்னேற்ற கண்காணிப்பு)
திரு தினெத் பிரபாஷ் ரங்கொட
கைபேசி: +94 70 4382190
மின்னஞ்சல்:dinethprabash@gmail.com
AD Communication
உதவி பணிப்பாளர் (தொடர்பு)
திரு அருண திசானாயக
கைபேசி: +94 71 7178788
மின்னஞ்சல்: arunasenapdn@gmail.com

ADG_Research
கூடுதல் பணிப்பாளர் நாயகம் (ஆராய்ச்சி)
டாக்டர் ஏ.எல்.எஸ். தர்ம பரக்ரம
+94 81 2387282 Ext: 400
கைபேசி : +94 71 5278481
மின்னஞ்சல் : dharma.parakrama@gmail.com

:

Director Research
பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)+94 66 2220711
கைபேசி:
மின்னஞ்சல்:
Director Research
பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)
டாக்டர் எச். எம். பி. சுபசிங்க
+94 37 2249377
கைபேசி: +94 71 7111618
மின்னஞ்சல்: suba630718@yahoo.com
Director Research
பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)
டாக்டர் ஜி.ஜி. ஜெயசிங்க
+94 41 2245407
கைபேசி: +94 71 8265036
மின்னஞ்சல்: ggjaya2005@yahoo.co.in
Director Special Research
பணிப்பாளர் (ஒழுங்குமுறைகள்)
திருமதி தமயந்தி சமரசிங்க
+94 81 2387411 Ext. 420
கைபேசி: +94 77 4065133
மின்னஞ்சல்: mksrds@yahoo.com
Chief-Accountant
பணிப்பாளர் (சிறப்பு ஆராய்ச்சி)
திரு. பிரசாத் இடமேகோரள
+94 66 2231249 Ext. 206
கைபேசி: +94 71 8024300
மின்னஞ்சல்:prasadri@yahoo.com

ADG-Admin
கூடுதல் பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்வாகம்)
திருமதி எச். ஏ. ஆர். விக்ரமரத்னா
+94 81 2388363 Ext. 310
கைபேசி: +94 71 4156829
மின்னஞ்சல்: wickajantha@gmail.com
AD-Admin
துணை பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)
திருமதி ஜி.என். சேனாரத்ன
+94 81 2068378 Ext. 311
கைபேசி: +94 71 8161913
மின்னஞ்சல்: gayathrinadisha12@gmail.com
AD-Plan
துணை பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
ஆர்.எம். சி.எம். எம். ரணசிங்க
+94 81 2068376 Ext. 320
கைபேசி: +94 76 1492784
மின்னஞ்சல்: chamilran@gmail.com
Statistecian
புள்ளியியல்
திருமதி ஏ.என். குருகுலசூரிய
+94 2389440 Ext. 330
கைபேசி:
மின்னஞ்சல்:stat.exagri@gmail.com

Chief-Accountant
தலைமை கணக்காளர்
திருமதி எம்.எஸ்.எஸ்.எல். பீரிஸ்
+94 81 2388365 Ext: 200
கைபேசி: +94 714400318
மின்னஞ்சல்: acctexag@sltnet.lk
Chief Internal Auditor
தலைமை உள் கணக்காய்வாளர்
திருமதி என்.டி. லியனகே
+94 81 2068377
கைபேசி: +94 766724745
மின்னஞ்சல்: nilminil296@gmail.com